Rodinný dom v Slovenskom Grobe

Byt v Petržalke I.

Byt v Petržalke III.

Byt Dlhé diely 

Byt v Galante